Giải bài 10: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 32. Phần dưới sẽ hướng dẫn vấn đáp và câu trả lời các câu hỏi trong bài học. Biện pháp làm bỏ ra tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tổng kết những kiến thức cơ bạn dạng về căn bậc hai bởi sơ đồ bốn duy

*


Câu 1: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Kết quả nào dưới đây đúng?

A. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt6- 5$ ; B. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt65$ ;

C. $sqrtfrac2a^2$ = $fracsqrt2a$ ; D. $sqrtfrac16a^2$ = $frac4a$


Câu 2: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn biểu thức $sqrt3 - 2sqrt2$ + $sqrt3 + 2sqrt2$ ta được hiệu quả là:

A. 6 ; B. $sqrt6$ ; C. 2; D.2$sqrt2$


Câu 3: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định nào sau đó là đúng?

A. $sqrt100 + x$ bao gồm nghĩa với tất cả x ; B. $sqrtx^2 + 25$ tất cả nghĩa cùng với x $ eq $ 5 vàx $ eq $ - 5 ;

C. $frac1sqrtx^3 + 4$ có nghĩa với tất cả x ; D. $frac1sqrtx^2 + 4$ gồm nghĩa với tất cả x.

Bạn đang xem: Toán lớp 9 ôn tập chương 1


Câu 4: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện tại phép tính:

a) $left ( sqrtfrac92 + sqrtfrac12 - sqrt2 ight )$.$sqrt2$ ; b) ($sqrt3$ - $sqrt2$ + 1)($sqrt3$ - 1) ;

c) $(sqrt2 + sqrt5)^2$ ; d) ($sqrt8$ - 5$sqrt2$ + $sqrt20$).$sqrt5$ - $left ( 3sqrtfrac110 + 10 ight )$


Câu 5: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Giải phương trình:

a) $frac12$$sqrtx - 2$ - $frac32$$sqrt9x - 18$ + 24$sqrtfracx - 264$ = -17

b) -5x + 7$sqrtx$ + 12 = 0.


Câu 6: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh đẳng thức:

a) $frac54 - sqrt11$ + $frac13 + sqrt7$ - $frac6sqrt7 - 2$ - $fracsqrt7 - 52$ = 4 + $sqrt11$ - 3$sqrt7$ ;

b) $fracsqrtx + sqrty2(sqrtx - sqrty)$ - $fracsqrtx - sqrty2(sqrtx + sqrty)$ - $fracy + xy - x$ = $fracsqrtx = sqrtysqrtx - sqrty$.


Câu 7: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: phường = $frac12sqrtx - 2$ - $frac12sqrtx + 2$ + $fracsqrtx1 - x$ với x $geq $ 0, x $ eq $ 1

a) Rút gọn gàng biểu thức phường b) Tính quý hiếm của p với x = $frac49$.

c) Tìm cực hiếm của x để $left | p ight |$ = $frac13$


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho nhị biểu thức: A = $fraca^2 + sqrtaa - sqrta + 1$ với B = $frac2a + sqrtasqrta$ - 1 cùng với a > 0.

a) Tính giá trị của biểu thức B khi a = 19 - 8$sqrt3$

b) Rút gọn gàng biểu thức A - B ;

c) Tính quý hiếm của a để A - B = 2 ;

d) Tìm cực hiếm của a nhằm biểu thức A - B đạt giá bán trị bé dại nhất.


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: phường = $left ( fracsqrtx - sqrty1 + sqrtxy + fracsqrtx + sqrty1 - sqrtxy ight )$ : $left (fracx + y + 2xy1 - xy + 1 ight )$

a) Rút gọn gàng P

b) Tính quý hiếm của p. Tại x = $frac22 + sqrt3$.

Xem thêm: Blue Nghĩa Là Gì Trong Tình Yêu, Blue Là Gì Trong Tiếng Anh

c) hội chứng minh: P $leq $ 1.


Câu 10: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: phường = $frac3(x + sqrtx - 3)x + sqrtx - 2$ + $fracsqrtx + 3sqrtx + 2$ - $fracsqrtx - 2sqrtx - 1$

a) Rút gọn gàng biểu thức P

b) tra cứu x để p => Xem trả lời giải
=> Xem gợi ý giải
=> Xem lí giải giải