Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Reminder là gì

*
*
*

reminder
*

reminder /ri"maində/ danh từ dòng nhắc nhở, dòng làm lưu giữ lại (một điều gì)to send somebody a reminder: viết thư kể lại ai (làm gì)letter of reminder: thư nói nhởgentle reminder: lời thông báo khéo; tiếng nói bóng, tiếng nói cạnh
Lĩnh vực: toán và tintrình nhắcreminder alarm servicedịch vụ báo động nhắc nhởreminder callcuộc gọi nhắc nhởgiấy báo nhắcreminder letter: giấy báo nói đóng tiềnreminder letter: giấy báo nhắc (đóng tiền)giấy gởi nhắcthơ nhắcthư nhắcletter of reminder: thư kể (trả tiền)reminder advertisingquảng cáo nhắcreminder advertisingquảng cáo kể nhởreminder entrymục ghi (sổ) theo trí nhớreminder letterthơ nhắcreminder letterthư nhắcreminder of account outstandingnhắc số tiền nợ chưa thanh toánreminder of tài khoản outstandingsự nhắc khoản nợ chưa thanh toánreminder of due datesự nói lại ngày đáo hạn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): mind, minder, reminder, mindlessness, mind, remind, mindless, mindful, minded, mindlessly


*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

reminder

Từ điển Collocation

reminder noun

ADJ. powerful, strong | lasting, permanent | constant, continual, daily | further | graphic, sharp, stark, visual, vivid | chilling, grim, painful, uncomfortable | poignant, solemn | salutary | timely | important | gentle, little, quick | final It always took a final reminder to lớn get her khổng lồ pay her giới thiệu of the rent. | useful The list serves as a useful reminder of the issues lớn consider.

VERB + REMINDER act/serve as, be, provide The ruined church acts as a constant reminder of the war. | give sb, issue, send (out) She gave him a gentle reminder that payment was due. | receive | need

REMINDER + NOUN letter, note, notice

PREP. ~ about We were sent a reminder about the next meeting. | ~ to a timely reminder lớn people that leaving their doors xuất hiện is an invitation khổng lồ thieves

Từ điển WordNet


n.

a message that helps you remember something

he ignored his wife"s reminders

an experience that causes you to remember something


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Điêu Ngoa Là Gì ? Nói Điêu Là Sao? Nghĩa Của Từ Điêu Ngoa

English Synonym and Antonym Dictionary

reminderssyn.: admonisher monitor

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu