Nếu các bạn đã học ReactJS tốt React Native, bạn sẽ gặp các khái niệm Props và State hết sức nhiều.

Nhưng chúng ta đã thực thụ hiểu props là gì? State là gì chưa? lúc nào thì áp dụng Props? bao giờ cần cho tới State?

Khi mình ban đầu làm dự án công trình React Native, trong khi trước đó không hề có kỹ năng về ReactJS, tôi đã mất một khoảng thời hạn để nắm rõ hai khái niệm này. đồng nhất cái cảm giác như hồi tiếp xúc với Promise trong Javascript vậy (^_^).