Phương trình số 1 hai ẩn ((x) và (y)) tất cả dạng: (ax + by =c) (1) trong đó (a, b, c), là những số sẽ cho, với (ab ≠ 0).

Bạn đang xem: Phương trình và hệ phương trình lớp 10

Nếu bao gồm cặp số c sao mang lại (ax_0 + by_0 = c) thì ((x_0;y_0)) được gọi là một nghiệm của phương trình (1).

2. Giải và biện luận phương trình (ax + by = c) ((ab ≠ 0))

+ ví như (a ≠ 0, b ≠ 0) phương trình tất cả vô số nghiệm, mỗi cặp số ((x, y)), vào đó

(left{eginmatrix xinmathbb R & \ y=dfracc-axb& endmatrix ight.) hoặc (left{eginmatrix yinmathbb R và \ x=dfracc-bya& endmatrix ight.) đều là nghiệm của phương trình.

Tập nghiệm của phương trình màn trình diễn trên khía cạnh phẳng tọa độ là thiết bị thị của hàm số (y = dfrac-abx+dfraccb). Ta cũng gọi đồ thị sẽ là đường thẳng (ax + by = c).

*

+ ví như (a = 0, b ≠ 0) mỗi cặp số ((x; y)) trong đó 

(left{ matrix x ext là số tùy ý hfill cr y = c over b hfill cr ight.)

là một nghiệm của phương trình.

*

Tập nghiệm của phương trình được màn trình diễn trên phương diện phẳng tọa độ bởi đường thẳng tuy nhiên song với trục hoành giảm trục tung trên điểm (P(0; dfraccb)).

+ nếu (a ≠ 0, b = 0), tập nghiệm của phương trình là các cặp số ((x, y)) vào đó (left{eginmatrix x=dfracca và \ y& endmatrix ight.) là số tùy ý.

*

Đường thẳng (x = dfracca) song tuy nhiên với trục tung và cắt trục hoành tại điểm (Q(dfracca; 0)) màn trình diễn tập nghiệm của phương trình.

3. Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn

là hệ phương trình có dạng: (I) (left{eginmatrix a_1x+b_1y=c_1 (1)& \ a_2x+b_2y=c_2(2)& endmatrix ight.)


trong kia (1) và (2) là các phương trình hàng đầu hai ẩn.

Một cặp số ((x_0;y_0)) đồng thời là nghiệm của (1) với của (2) gọi là một nghiệm của hệ (I).

Có thể giải hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn bằng cách thức thế hay phương pháp cộng đại số.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hệ Trục Tọa Độ Lớp 10, Giải Bài Tập Sgk Toán 10 Phần Hình Học

4. Hệ cha phương trình bậc nhất ba ẩn

Để giải ta dùng cách thức cộng sệt số để mang về hệ phương trình tương đương có dạng tam giác hoặc dùng phương thức thế để mang về việc giải một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.