Chủ tịch Hội đồng quản lí trị giờ anh là giữa những chức danh nghề nghiệp cần biết trước khi công tác tại những công ty nước ngoài. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp cho bạn biết thương hiệu tiếng anh của chức vụ “Chủ tịch Hội đồng quản lí trị” và hiểu rõ bản chất của chức vụ này.

Bạn đang xem: Phó chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh là gì

*

I. Quản trị hội đồng cai quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị là người nắm giữ nhiều quyền lực tối cao và quyền lợi nhất trong ban giám đốc, đôi khi là bạn lãnh đạo những giám đốc quản lý điều hành và cán bộ của công ty.

Hay quản trị hội đồng quản trị là trong số những chủ thể quản ngại trị doanh nghiệp của bạn cổ phần. Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ ảnh hưởng bãi nhiệm nếu như có quyết định của hội đồng quản lí trị.

Chủ tịch hội đồng cai quản trị vào vai trò liên kết giữa hội đồng quản trị với ban thống trị cấp bên trên nhằm đảm bảo nhiệm vụ của doanh nghiệp đối với các cổ đông sẽ tiến hành thực hiện.

Hội đồng cai quản trị bầu 1 thành viên của Hội đồng quản trị quản lý tịch.

Chủ tịch Hội đồng quản ngại trị rất có thể kiêm tổng giám đốc hay Giám đốc doanh nghiệp ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp cổ phần bởi Nhà nước sở hữu hơn ½ tổng cộng phiếu biểu quyết thì chủ tịch Hội đồng cai quản trị không được kiêm tổng giám đốc hoặc Giám đốc.

Và một vài trường vừa lòng khác được công cụ theo Điều lệ công ty, lao lý về chứng khoán.

II. Chủ tịch hội đồng cai quản trị tiếng Anh là gì?

Chủ tịch hội đồng quản lí trị giờ Anh là Chairman of the board hay chairman of directors.

Trong giờ Anh chủ tịch hội đồng cai quản trị được quan niệm như sau: The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stock company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.

III. Quyền và nghĩa vụ của quản trị hội đồng cai quản trị:

Chủ tịch hội đồng quản lí trị có những quyền và nhiệm vụ dưới đây:

Lập chương trình, giới thiệu kế hoạch hoạt động vui chơi của Hội đồng cai quản trị.

Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu giao hàng cho cuộc họp

Tâp họp và công ty tọa buổi họp Hội đồng cai quản trị.

Tổ chức việc thông qua nghị quyết Hội đồng quản lí trị.

Giám liền kề và theo dõi quá trình tổ chức tiến hành các nghị quyết của Hội đồng quản ngại trị.

Tiến hành việc tổ chức nhằm mục đích thông qua nghị quyết Hội đồng cai quản trị.

Chủ tọa cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Nếu quan trọng có thể tuyển thư cam kết với vai trò cung ứng Hội đồng quản lí trị hay chủ tịch hội đồng cai quản trị để tiến hành nghĩa vụ theo thẩm quyền.

Các quyển và nhiệm vụ khác theo giải pháp của qui định Doanh nghiệp với được đề cập trong Điều lệ công ty.

Nếu chủ tịch Hội đồng cai quản trị vắng mặt hay là không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền dạng văn bạn dạng cho thành viên không giống để triển khai quyền, nhiệm vụ của chủ tịch Hội đồng cai quản trị theo phương pháp quy định tại Điều lệ công ty.

Nếu không tồn tại người được ủy quyền thì những thành viên sót lại cử một cá thể trong số những thành viên trong thời điểm tạm thời giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị theo lý lẽ đa số.

Trong ngôi trường hợp, giả dụ xét thấy quan trọng Chủ tịch Hội đồng cai quản trị rất có thể tuyển thư ký để cung ứng Hội đồng quản ngại trị và quản trị Hội đồng quản lí trị tiến hành tiến hành các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo mức sử dụng của Điều lệ công ty và pháp luật.

Dưới đấy là các quyền và nghĩa vụ của thư ký doanh nghiệp (Dựa theo Điều 152, điều khoản Doanh nghiệp 2014)

Hỗ trợ triệu tập, tổ chức triển khai họp Đại hội đổng cổ đông và Hội đồng quản lí trị. Biên chép biên phiên bản họp.

Hỗ trợ Hội đồng quản lí trị vào việc thực hiện và vận dụng nguyên tắc quản lí trị công ty.

Hỗ trợ thành viên Hội đồng cai quản trị trong việc tiến hành thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Hỗ trợ công ty trong việc đảm bảo an toàn quyền và ích lợi hợp pháp của cổ đông; thiết kế quan hệ cổ đông.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng các nghĩa vụ hỗ trợ thông tin, thủ tục hành chính và công khai hóa thông tin.

IV. Một số ví dụ về cụm từ sử dụng chủ tịch Hội đồng quản ngại trị giờ đồng hồ Anh:

Powers of the chairman of the board: quyền lợi và nghĩa vụ của quản trị hội đồng quản trị.

What are the roles và powers of the Chairman of the Board of Directors?: phương châm và quyền lợi của chủ tịch hội đồng quản lí trị là gì?

Chairman of the board: chủ tịch hội đồng quản lí trị.

Chairman of the board of directors in a joint stock company: chủ tịch hội đồng quản lí trị trong doanh nghiệp cổ phần.

Compare the rights of the chairman of the board and the general director: đối chiếu quyền của quản trị hội đồng quản trị và tổng giám đốc.

What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company: quản trị Hội đồng quản ngại trị của người sử dụng cổ phần là gì?

Title of the chairman of the Language Management Council: chức vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị.

Responsibility of the board chairman: trách nhiệm của quản trị hội đồng quản ngại trị.

Conditions of being Chairman of the Board of Directors: Điều kiện thống trị tịch của Hội đồng quản lí trị.

The chairman of the board of directors must be a shareholder: quản trị hội đồng cai quản trị đề xuất là cổ đông.

Duties và powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company: Nhiệm vụ nghĩa vụ và quyền lợi của quản trị Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp cổ phần.

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài Tập Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất, Bất Phương Trình Bậc Nhất


GLaw Vietnam

Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ support luật, tứ vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp gồm vốn quốc tế tại Việt Nam.

- thành lập và hoạt động công ty gồm vốn đầu tư nước ngoài- thành lập và hoạt động công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam- Làm giấy phép kinh doanh