Giải bài bác tập trang 58, 59 bài xích 1 Định lí Talet vào tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của những cặp đoạn thẳng có độ lâu năm như sau:...

Bạn đang xem: Giải sgk toán 8 tập 2


Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng gồm độ dài như sau:

a) AB = 5cm cùng CD 15 cm;

b) EF = 48 centimet và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m cùng MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta bao gồm AB = 5cm với CD = 15 cm

 (fracABCD) = (frac515) = (frac13).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

 (fracEFGH) = (frac48160) = (frac310)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

 (fracPQMN) = (frac12024) = 5.

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

*

Giải:

a) MN // BC => (fracBMAM) = (fracCNAN)

Mà cn = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên (fracx4) = (frac3.55) => x = (frac4.3,55) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => (fracDPPE) = (fracDQQF)

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

(fracx10,5) = (frac915) => x = (frac10,5.915) = 6,3

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracABCD) = (frac34) và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Giải:

Ta có: (fracABCD) = (frac34) mà lại CD= 12cm nên

(fracAB12) = (frac34) => A= (frac12.34) = 9

Vậy độ dài AB= 9cm.

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ lâu năm cùa AB vội vàng 5 lần độ nhiều năm của CD và độ lâu năm của A"B" vội vàng 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của nhì đoạn trực tiếp AB với A"B".

Giải:

Độ nhiều năm AB cấp 5 lần độ dài CD yêu cầu AB= 5CD.

Độ dài A"B" gấp 12 lần độ nhiều năm CD nên A"B"= 12CD.

=> Tí số của nhì đoạn thẳng AB và A"B" là: 

(fracABA"B")= (frac5CD12CD) = (frac512)

Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracAB"AB) = (fracAC"AC) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) (fracAB"B"B) = (fracACC"C)"

b) (fracBB"AB) = (fracCC"AC).

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 105 Sgk Toán 10 5 Sgk Đại Số 10, Bài 2 Trang 105 Sgk Đại Số 10

*

Giải: 

a) Ta có: 

(fracAB"AB) = (fracAC"AC) => (fracACAC") = (fracABAB")

=> (fracACAC") - 1 = (fracAC-AC"AC") = (fracAB-AB"AB") 

=> (fracCC"AC") = (fracB"BAB") => (fracAB"BB") = (fracAC"CC")

b) Vì (fracAB"AB) = (fracAC"AC) mà AB" = AB - B"B, AC" = AC - C"C.

(fracAB-BB"AB) = (fracAC -CC"AC) => 1 - (fracB"BAB) = 1 - (fracC"BAC)