Bài học ra mắt nội dung: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ. Một con kiến thức không thật khó tuy vậy đòi hỏi các bạn học sinh phải nắm được cách thức để xử lý các bài toán. Dựa vào cấu tạo SGK toán lớp 10, welcome-petersburg.com đã tóm tắt lại hệ thống kim chỉ nan và lí giải giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Mong muốn rằng, đây đang là tài liệu bổ ích giúp những em học tập tập giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Giải bài tập tích vô hướng của hai vectơ

*

A. Tổng phù hợp kiến thức

1. Định nghĩa

Cho nhị vectơ $overrightarrowa,overrightarrowb$ hầu hết khác $overrightarrow0$. Tích vô phía của $overrightarrowa$ và $overrightarrowb$ là một trong những số.Ký hiệu: $overrightarrowa.overrightarrowb$
$overrightarrowa.overrightarrowb=left | overrightarrowa ight |.left | overrightarrowb ight |cos (overrightarrowa,overrightarrowb)$
Nếu $overrightarrowa=overrightarrow0$ hoặc $overrightarrowb=overrightarrow0$ thì $overrightarrowa.overrightarrowb=0$

=> $overrightarrowaperp overrightarrowb$

Nếu $overrightarrowa=overrightarrowb$ 

=> $overrightarrowa.overrightarrowb=overrightarrowa.overrightarrowa=overrightarrowa^2$ 

2. Các đặc điểm của tích vô hướng 

Với cha vectơ $overrightarrowa,overrightarrowb,overrightarrowc$.

Xem thêm: Soạn Đại Số 10 Bài 2: Hàm Số Y=Ax+B, Lý Thuyết Hàm Số Y = Ax + B

Ta có:

$overrightarrowa.overrightarrowb=overrightarrowb.overrightarrowa$

$overrightarrowa.(overrightarrowb+overrightarrowc=overrightarrowa.overrightarrowb+overrightarrowa.overrightarrowc$

$(koverrightarrowa).overrightarrowb=k(overrightarrowa.overrightarrowb)=overrightarrowa.(koverrightarrowb)$

$overrightarrowa^2geq 0,overrightarrowa^2=0 overrightarrowa=overrightarrow0$

3. Ứng dụng

Độ nhiều năm vectơ

$left | overrightarrowa ight |=sqrta_1^2+a_2^2$

Góc giữa hai vectơ

$cos (overrightarrowa,overrightarrowb)=fracoverrightarrowa.overrightarrowbleft =fraca_1b_1+a_2b_2sqrta_1^2+a_2^2.sqrtb_1^2+b_2^2$

Khoảng phương pháp giữa hai điểm

Cho hai điểm $A(x_A,y_A)$ và $B(x_B,y_B)$, ta có:
$AB=sqrt(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2$