Bên cạnh gợi ý thêm biện pháp phân tích cũng giống như bài sửa tỉ mỉ của học viên IELTS TUTOR đã đi được thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn biệt lập "experience" với "experiences" trong tiếng anh
Bạn đang xem: Experience là gì

(the process of getting) knowledge or skill from doing, seeing, or feeling things - kinh nghiệm (quá trình tích luỹ loài kiến thức)


Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

Do you have any experience of working with kids? (= Have you ever worked with them?) The best way lớn learn is by experience (= by doing things). I know from experience that Tony never keeps his promises. I don"t think she has the experience for the job (= enough knowledge và skill for it). In my experience, people generally smile back if you smile at them. The experience of pain (= what pain feels like) varies from one person to lớn another.Tất cả những ví dụ sống trên, nếu đọc thật kĩ đã thấy mọi mang nghĩa "kinh nghiệm" mà lại IELTS TUTOR đã trả lời ở trên

IELTS TUTOR lưu lại ý:

hands-on experience ở đây mang nghĩa tay nghề nên là phải danh từ không đếm được 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

I had a pretty unpleasant experience at the dentist"s. It was interesting hearing about his experiences as a policeman. I did meet him once and it was an experience I shall never forget.They go out of their way lớn make sure you have a great dining experience. A spokesman for the company said that it was committed to lớn improving the customer experience.Fighting in Vietnam was an experience that would haunt him for the rest of his life. 


Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 104 Sgk Toán Hình 11 : Bài 2 Trang 104 Sgk Hình Học 11

The new job will provide you with invaluable experience. IELTS TUTOR giải thích:Trong câu này, experience vẫn là danh từ không đếm được, do sẽ có nghĩa gớm nghiệm, tích luỹ từ bỏ công việc We need someone who has experience in kinh doanh and teaching, & I think Alex is just the woman for the job.IELTS TUTOR giải thích:Trong câu này, experience đang là danh từ không đếm được, có nghĩa con kiến thức, kinh nghiệm tay nghề về lĩnh vực marketing & teachingA tour of australia is a once-in-a-lifetime experience. IELTS TUTOR giải thích:Trong câu này, experience đã là danh tự đếm được, có nghĩa là một trải nghiệm hiếm bao gồm trong đờiI know from past experience that you can"t judge someone by their appearance.IELTS TUTOR giải thích:Trong câu này, experience đã là danh từ ko đếm được, có nghĩa từ kinh nghiệm tích luỹ của phiên bản thân 

Các khóa đào tạo IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo áp ra output - Thi không đạt, học lại FREE