Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Envy là gì

*
*
*

envy
*

envy /"envɔi/ danh từ sự thèm muốn, sự tị tị, sự đố kỵ thứ làm tín đồ ta thèm muốn; fan làm fan ta ghen tuông tị; vì sao làm người ta thèm muốn, tại sao làm người ta tị tịhis strength is the envy of the school: mức độ khoẻ của anh ta là cái mà vào trường người nào cũng thèm muốn ngoại rượu cồn từ thèm muốn, ganh tị, đố kỵ
*

*

*

envy

Từ điển Collocation

envy noun

ADJ. extreme | unconscious | class, social

QUANT. tinge, cảm biến I detected a tinge of envy in her tone. | pang, stab, twinge I felt a twinge of envy for the people who lived there.

VERB + ENVY be consumed with, be green with, feel, have I had no envy of his success. | express, show | arouse, excite, fill sb with, inspire Her youth and looks aroused extreme envy in her rivals.

PREP. with ~ I look with envy on those lucky people with big families. | ~ at I was filled with envy at their adventurous lifestyle. | ~ for the envy she felt for her sister

PHRASES be the envy of sb/sth British television is the envy of the world (= is admired by everyone). | an object of envy Her oto was an object of envy in the neighbourhood.

Từ điển WordNet


n.

v.

feel envious towards; admire enviously


Xem thêm: Gtp Là Gì ? Chỉ Số Men Gan Bình Thường Là Bao Nhiêu Hỏi Đáp: Chỉ Số Gpt (Alt) Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

envies|envied|envyingsyn.: be jealous of covetant.: gratification gratify satisfaction satisfy

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu