Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Distortion là gì

*
*
*

distortion
*

distortion /dis"tɔ:ʃn/ danh từ sự vặn vẹo, sự bóp méo, sự làm méo mó sự bóp méo, sự xuyên tạc (sự thật...) chứng trạng không rõ cùng không chính xác (dây nói...)
o sự biến dạng Sự biến đổi về hình dạng hoặc vị trí của một vật thể so với hình dạng và vị trí thực của vật đó. o sự méo, sự biến dạng, sự xoắn § angular distortion : sự biến dạng góc § linear distortion : sự méo tuyến tính
*

*

*

distortion

Từ điển Collocation

distortion noun

1 change in shape/sound

ADJ. severe | slight | inevitable

VERB + DISTORTION cause, create, lead to The wrong chemical balance can cause severe distortion of the photographic image. | avoid

2 changing sth so that it is shown falsely

ADJ. gross, serious His report was attacked as a gross distortion of the truth. | deliberate

Từ điển WordNet


n.

a change (usually undesired) in the waveform of an acoustic or analog electrical signal; the difference between two measurements of a signal (as between the input và output signal)

heavy metal guitar players use vacuum tube amplifiers to produce extreme distortion

the mistake of misrepresenting the facts


Xem thêm: Toán Lớp 10: Hệ Thống & Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng

Microsoft Computer Dictionary

n. An undesirable change in the waveform of a signal. Distortion can occur during signal transmission, as when a radio broadcast becomes garbled, or when a signal passes through a circuit, as when a stereo system is turned up too loud. Distortion often results in loss of information. It is mainly a problem in analog signals; digital signals are not affected by moderate distortion.