- Chọn bài -Bài 1: Nhân đơn thức với đa thứcBài 2: Nhân đa thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: mọi hằng đẳng thức đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: gần như hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: đều hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối kháng thức cho 1-1 thứcBài 11: phân chia đa thức cho đối kháng thứcBài 12: chia đa thức một biến đổi đã chuẩn bị xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài xích 12: phân chia đa thức một phát triển thành đã sắp xếp giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và phù hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 12 trang 30: kiểm tra lại tích (x2 – 4x – 3)(2x2 – 5x + 1) có bằng (2x4 – 13x3 + 15x2 + 11x – 3) xuất xắc không.

Bạn đang xem: Chia đa thức một biến đã sắp xếp lớp 8

Lời giải

*

Vậy (x2 – 4x – 3)(2x2 – 5x + 1) = 2x4 – 13x3 + 15x2 + 11x – 3

Bài 67 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1): sắp đến xếp những đa thức theo lũy thừa sút dần của biến đổi rồi lấy lệ chia:

a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3);

b) (2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2)

Lời giải:

a) x3 – 7x + 3 – x2 = x3 – x2 – 7x + 3

Thực hiện nay phép chia:

*

Vậy (x3 – x2 – 7x + 3) : (x – 3) = x2 + 2x – 1

b) 2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x = 2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2

Thực hiện phép chia:

*

Vậy (2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2) : (x2 – 2) = 2x2 – 3x + 1.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 12 khác

Bài 68 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1): Áp dụng hằng đẳng thức kỷ niệm để triển khai phép chia:

a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y)

b) (125x3 + 1) : (5x + 1)

c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x)

Lời giải:

a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y)

= (x + y)2 : (x + y)

= x + y

b) (125x3 + 1) : (5x + 1)


= <(5x)3 + 1> : (5x + 1)

= (5x + 1)<(5x)2 – 5x + 1>> : (5x + 1)

= (5x)2 – 5x + 1

= 25x2 – 5x + 1

c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x)

= (x – y)2 : <-(x – y)>

= -(x – y)

= y – x

Hoặc (x2 – 2xy + y2) : (y – x)

= (y2 – 2yx + x2) : (y – x)

= (y – x)2 : (y – x)

= y – x

Các bài giải Toán 8 bài xích 12 khác

Bài 69 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1): đến hai nhiều thức: A = 3x4 + x3 + 6x – 5 và B = x2 + 1. Tìm dư R vào phép phân tách A mang lại B rồi viết A bên dưới dạng A = B.Q + R

Lời giải:

Thực hiện tại phép phân tách ta có:


*

Vậy 3x4 + x3 + 6x – 5 = (x2 + 1).(3x2 + x – 3) + 5x – 2.

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 12 khác

Bài 70 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): làm cho tính chia:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 ;

b) (15x3y2– 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

Lời giải:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2

= 25x5 : 5x2 + (-5x4) : 5x2 + 10x2 : 5x2

= (25 : 5).(x5 : x2) + (-5 : 5).(x4 : x2) + (10 : 5).(x2 : x2)

= 5.x5 – 2 + (-1).x4 – 2 + 2.1

= 5x3 – x2 + 2

b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

= (15x3y2 : 6x2y) + (-6x2y) : 6x2y + (-3x2y2) : 6x2y

= (15 : 6).(x3 : x2).(y2 : y) + (-6 : 6).(x2 : x2).(y : y) + (-3 : 6).(x2 : x2).(y2 : y)

*

Các bài xích giải Toán 8 bài 12 khác

Bài 71 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): Không tiến hành phép chia, hãy xét xem đa thức A tất cả chia hết đến đa thức B tốt không.

*

Lời giải:


*

Do kia A = 15x4 – 8x3 + x2 phân tách hết đến

*
giỏi A phân tách hết mang lại B.

b) A = x2 – 2x + 1 = (x – 1)2

Vậy A chia hết mang đến x – 1 giỏi A chia hết mang đến B.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 12 khác

Bài 72 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): làm cho tính chia:

(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1)

Lời giải:

Thực hiện phép chia:

*

Vậy (2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1) = 2x2 + 3x – 2

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 12 khác

Bài 73 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh:

a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y) ;

b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1) ;

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)

Lời giải:


a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y)

(Sử dụng HĐT để phân tích số bị tạo thành tích)

= <(2x)2 – (3y)2> : (2x – 3y)

(Xuất hiện nay hằng đẳng thức (3))

= (2x – 3y)(2x + 3y) : (2x – 3y)

= 2x + 3y.

b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

(Sử dụng HĐT nhằm phân tích số bị phân thành tích)

= <(3x)3 – 1> : (3x – 1)

(Xuất hiện tại hằng đẳng thức (7))

= (3x – 1).<(3x)2 + 3x.1 + 12> : (3x – 1)

= (3x – 1).(9x2 + 3x + 1) : (3x – 1)

= 9x2 + 3x + 1

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1)

(Sử dụng HĐT nhằm phân tích số bị phân thành tích)

= <(2x)3 + 1> : (4x2 – 2x + 1)

(Xuất hiện HĐT (6))

= (2x + 1).

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Sgk Lớp 10 Chi Tiết Và Dễ Hiểu, Môn Toán 10

<(2x)2 + 2x.1 + 12> : (4x2 – 2x + 1)

= (2x + 1).(4x2 + 2x + 1) : (4x2 – 2x + 1)

= 2x + 1.

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)

(Nhóm hạng tử nhằm phân tích số bị chia thành tích)

= <(x2 – 3x) + (xy – 3y)> : (x + y)

= : (x + y)

= (x + y).(x – 3) : (x + y)

= x – 3.

Các bài bác giải Toán 8 bài 12 khác

Bài 74 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): tìm kiếm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a phân tách hết đến đa thức x + 2.

Lời giải: