Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

band
*

band /bænd/ danh từ dải, băng, đai, nẹp dải đóng gáy sách (số nhiều) dải phần cổ áo (thầy tu, quan toà, viện sĩ hàn lâm...) (vật lý) dải băngfrequency band: dải tần sốshort-waved band: rađiô băng sóng ngắn ngoại động từ buộc dải, buộc băng, đóng đai làm cho nẹp kẻ, vạch, gạch danh từ đoàn, toán, lũ, bọn, bầy dàn nhạc, ban nhạcstring band: dàn nhạc lũ dâywhen the band begins lớn play lúc mà tình hình trở yêu cầu nghiêm trọng ngoại cồn từ tụ hội thành đoàn, tập trung thành toán, tụ hợp thành bầy
danh từ o dải, băng o lớp kẹp § absorption band : dải hấp thụ § belly band : đai an toàn dùng mang đến công nhân làm việc ở trên tháp khoan § clay band : dải sét § dirt band : lớp bùn § frequency band : dải tần số § gas band : vỉa khí § rich gas band : vỉa nhiều khí § sandstone band : dải cát kết § band brake : phanh đai; cơ cấu cần sử dụng để hãm bánh xe hoặc trục § band clutch : khớp ly hợp kiểu đai Thiết bị ghép cơ giới tạo nên phần xoay tiếp xúc và liên kết hoặc nhả ra với một bộ phân truyền động, bằng đai teo hoặc giãn. § band strapping : sự buộc đai cần sử dụng đai kim loại để buộc những tấm mỏng chất dẻo hoặc kim loại vào những cấu trúc hình trụ. § band wheel : bánh đai truyền Loại bánh xe lớn bên trên thiết bị khoan cáp để mắc đai cuaroa.

Bạn đang xem: Band


*

*

*

band

Từ điển Collocation

band noun

1 group of musicians

ADJ. big | brass, string, wind | blues, dance, jazz, rock | marching, military, regimental | school | live the excitement of seeing a live band | one-man (often figurative) He runs the business as a one-man band (= does everything himself).

VERB + BAND form | join, play in, sing in She plays in a rock band. | conduct, lead

BAND + VERB perform, play | strike up We heard a band strike up in the park.

BAND + NOUN leader, thành viên

PREP. in a/the ~ a singer in a rock band | with a/the ~ a drummer with a jazz band

PHRASES a thành viên of the band

2 group of people

ADJ. select, small He is one of a select band of top class players. | dwindling | growing

VERB + BAND join

PREP. ~ of a band of rebels

3 range

ADJ. age, price, tax the 25?35 age band

VERB + BAND be in, fall into Which tax band bởi you fall into?

Từ điển WordNet


n.

instrumentalists not including string playersa range of frequencies between two limitsa thin flat strip of flexible material that is worn around the toàn thân or one of the limbs (especially khổng lồ decorate the body)a thin flat strip or loop of flexible material that goes around or over something elsea restraint put around something to hold it together

v.

Xem thêm: Bài Tập Hình Học Lớp 10 Chương 1 0 Ôn Tập Chương 1 Phần Hình Học

bind or tie together, as with a band

Microsoft Computer Dictionary

n. 1.In printing graphics, a rectangular portion of a graphic sent by the computer khổng lồ a printer. The technique of dividing a graphic into bands prevents a printer from having to lớn reconstruct an entire image in memory before printing it. 2. In communications, a contiguous range of frequencies used for a particular purpose, such as radio or television broadcasts.

File Extension Dictionary

GarageBand tuy vậy (Apple Inc.)

English Synonym & Antonym Dictionary

bands|banded|bandingsyn.: banding circle dance band dance orchestra isthmus lot ring phối stria striation stripe