Giải bài bác tập trang 12, 13 bài xích 3 Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 sgk toán 8 tập 2. Câu 10: Tìm khu vực sai với sửa lại những bài giải sau đến đúng:...

Bạn đang xem: Sách bài tập toán 8 tập 2


Bài 10 trang 12 sgk toán 8 tập 2

Tìm nơi sai và sửa lại những bài giải sau cho đúng:

a) 3x - 6 + x = 9 - x b) 2t - 3 + 5t = 4t + 12

3x + x - x = 9 - 6 2t + 5t - 4t = 12 -3

3x = 3 3t = 9

x = 1 t = 3.

Hướng dẫn giải:

a) sai ở phương trình máy hai gửi vế hạng tử -6 từ vế trái sang vế phải, hạng tử -x tự vế cần sang vế trái mà lại không đổi dấu.

Giải lại: 3x - 6 + x = 9 - x

3x + x + x = 9 + 6

5x = 15

x = 3

Vậy phương trình bao gồm nghiệm tốt nhất x = 3

b) sai ở phương trình thứ hai, đưa vế hạng tử -3 từ bỏ vế trái sang vế nên mà không đổi dấu.

Giải lại: 2t - 3 + 5t = 4t + 12

2t + 5t - 4t = 12 + 3

3t = 15

t = 5

Vậy phương trình gồm nghiệm độc nhất vô nhị t = 5

Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) 3x - 2 = 2x - 3; b) 3 - 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u;

c) 5 - (x - 6) = 4(3 - 2x); d) -6(1,5 - 2x) = 3(-15 + 2x);

e) 0,1 - 2(0,5t - 0,1) = 2(t - 2,5) - 0,7; f) ( frac32(x -frac54)-frac58) = x

Hướng dẫn giải:

 a) 3x - 2 = 2x - 3

⇔ 3x - 2x = -3 + 2

⇔ x = -1

Vậy phương trình gồm nghiệm tốt nhất x = -1.

b) 3 - 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u

⇔ 2u + 27 = 4u + 27

⇔ 2u - 4u = 27 - 27

⇔ -2u = 0

⇔ u = 0

Vậy phương trình có nghiệm độc nhất vô nhị u = 0.

c) 5 - (x - 6) = 4(3 - 2x)

⇔ 5 - x + 6 = 12 - 8x

⇔ -x + 11 = 12 - 8x

⇔ -x + 8x = 12 - 11

⇔ 7x = 1

⇔ x = ( frac17)

Vậy phương trình tất cả nghiệm độc nhất vô nhị x = ( frac17).

d) -6(1,5 - 2x) = 3(-15 + 2x)

⇔ -9 + 12x = -45 + 6x

⇔ 12x - 6x = -45 + 9

⇔ 6x = -36

⇔ x = -6

Vậy phương trình bao gồm nghiệm tuyệt nhất x = -6

e) 0,1 - 2(0,5t - 0,1) = 2(t - 2,5) - 0,7

⇔ 0,1 - t + 0,2 = 2t - 5 - 0,7

⇔ -t + 0,3 = 2t - 5,7

⇔ -t - 2t = -5,7 - 0,3

⇔ -3t = -6

⇔ t = 2

Vậy phương trình gồm nghiệm tuyệt nhất t = 2

f) ( frac32(x -frac54)-frac58) = x 

⇔ ( frac32)x - ( frac158) - ( frac58) = x

⇔ ( frac32)x - x = ( frac158) + ( frac58)

⇔ ( frac12)x = ( frac208)

⇔ x = ( frac208) : ( frac12)

⇔ x = 5

Vậy phương trình có nghiệm tuyệt nhất x = 5

Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Giải những phương trình:

a) ( frac5x-23=frac5-3x2); b) ( frac10x+312=1+frac6+8x9)

c) ( frac7x-16) + 2x = ( frac16 - x5); d)4(0,5 - 1,5x) = ( -frac5x-63)

Hướng dẫn giải:

a) ( frac5x-23=frac5-3x2) ⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x)

⇔ 10x - 4 = 15 - 9x

⇔ 10x + 9x = 15 + 4

⇔ 19x = 19

⇔ x = 1

b) ( frac10x+312=1+frac6+8x9) ⇔ ( frac3(10x+3)36=frac36+4(6+8x)36)

⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x

⇔ 30x - 32x = 60 - 9

⇔ -2x = 51

⇔ x = ( frac-512) = -25,5

Vậy phương trình tất cả nghiệm độc nhất x = -25,5.

c) ( frac7x-16) + 2x = ( frac16 - x5) ⇔ 7x -1 + 12x = 3(16 - x)

⇔ 7x -1 + 12x = 48 - 3x

⇔ 19x + 3x = 48 + 1

⇔ 22x = 49

⇔ x = ( frac4922)

Vậy phương trình gồm nghiệm độc nhất x = ( frac4922)

d) 4(0,5 - 1,5x) = ( -frac5x-63) ⇔ 2 - 6x = ( -frac5x-63)

⇔ 6 - 18x = -5x + 6

⇔ -18x + 5x = 0

⇔ -13x = 0

⇔ x = 0

Vậy phương trình tất cả nghiệm duy nhất x = 0.

Bài 13 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Bạn Hoà giải phương trình x(x + 2) = x(x + 3) như hình 2.

Theo em chúng ta Hoà giải đúng tuyệt sai?

Em đang giải phương trình đó như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Bạn Hoà đang giải sai.

Không thể phân tách hai vế của phương trình đã đến với x và để được phương trình

x + 2 = x + 3.

Lời giải đúng: x(x + 2) = x(x + 3)

⇔ x2 + 2x = x2 + 3x

⇔ x2 + 2x - x2 - 3x = 0

⇔ -x = 0

⇔ x = 0

Vậy phương trìnhđã cho tất cả nghiệm là x = 0

Bài 14 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Số nào trong tía số -1; 2 và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau:

|x| = x (1), (x^2 + 5x + 6 = 0left( 2 ight)) , (6 over 1 - x = x + 4left( 3 ight))

Hướng dẫn có tác dụng bài:

Trong cha số -1, 2 và -3 thì

+) x = 2 nghiệm đúng phương trình |x| = x vày |2| = 2 (đúng).

+) x = -3 nghiệm đúng phương trình (6 over 1 - x = x + 4left( 3 ight))

Vì (left( - 3 ight)^2 + 5.left( - 3 ight) + 6 = 0)

 (9 - 15 + 6 = 0)

0 = 0

+) (x = - 1) nghiệm đúng phương trình (6 over 1 - x = x + 4) vì:

 (6 over 1 - left( - 1 ight) = - 1 + 4 Leftrightarrow 6 over 2 = 3 Leftrightarrow 3 = 3)

Bài 15 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Một xe cộ máy khởi hành từ thủ đô hà nội đi tp. Hải phòng với vận tốc trung bình 32 km/h. Tiếp nối 1 giờ, một ô tô cũng lên đường từ thủ đô đi Hải Phòng, cùng đường với xe cộ máy với với tốc độ trung bình 48 km/h. Hãy viết phương trình biểu thị việc ô tô gặp mặt xe máy sau x giờ, kể từ lúc ô sơn khởi hành.

Xem thêm: Successful Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Successful Translation Into Vietnamese

Hướng dẫn có tác dụng bài:

Gọi x là thời gian hoạt động của ô tô (x > 0; giờ)

Đoạn mặt đường của ô tô đi trong x giờ: 48 x

Đoạn con đường của xe lắp thêm đi trong x giờ: 32x

Vì xe máy phát xuất trước ô tô là một giờ nên lúc hai xe pháo cùng xuất hành thì đã cách nhau 32 km.