(x)(-3)(-1)013
(y=dfrac 1 3 x^2)3(dfrac 1 3)0(dfrac 1 3)3
 


Bạn đang xem: Bài 9 sgk toán 9 tập 2 trang 39

*

(dfrac 1 3x^2=-x+6\ Leftrightarrow x^2+3x-18=0\ Leftrightarrow (x-3)(x+6)=0\ Leftrightarrow left< eginalign và x=3 \ và x=-6 \ endalign ight. )
Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 2: Đồ thị hàm số y = ax 2 (a ≠ 0) khác • Giải bài bác 4 trang 36 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho hàm số(y=dfrac... • Giải bài xích 5 trang 37 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho ba hàm... • Giải bài bác 6 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại hàm số(y = f(x)... • Giải bài 7 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 xung quanh phẳng tọa... • Giải bài xích 8 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 biết rằng đường cong... • Giải bài 9 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho hai hàm... • Giải bài xích 10 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho hàm...


Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Bối Cảnh Là Gì ? Bối Cảnh Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước - Hình học tập 9