Cho tam giác(ABC,, D) là vấn đề nằm giữa(B) và(C.) Qua(D) kẻ các đường thẳng song song với(AB) và(AC,) chúng cắt những cạnh(AC) và(AB) theo sản phẩm công nghệ tự ở(E) và(F.)

a) Tứ giác(AEDF) là hình gi ? vị sao ?

b) Điểm(D) ở vị trí nào trên cạnh(BC) thì tứ giác(AEDF) là hình thoi ?

c) nếu như tam giác(ABC) vuông tại(A) thì tứ giác(AEDF) là hình gì ? Điểm(D) ở đoạn nào trên cạnh(BC) thì tứ giác(AEDF) là hình vuông vắn ?


-->