Cho tam giác(ABC) vuông tại(A.) Lấy(M) là một trong điểm bất kỳ thuộc cạnh(BC.) Gọi(MD) là đường vuông góc kẻ từ(M) đến(AB,, ME) là mặt đường vuông góc kẻ từ(M) đến(AC,, O) là trung điểm của(DE.)

a) minh chứng rằng ba điểm(A,, O,, M) thẳng hàng.

b) khi điểm(M) dịch chuyển trên cạnh(BC) thì điểm(O) di chuyển trên mặt đường nào?

c) Điểm(M) ở phần nào trên cạnh(BC) thì(AM) tất cả độ dài nhỏ tuổi nhất?


-->