Hướng dẫn giải bài bác §11. Chia nhiều thức cho đối chọi thức, chương I – Phép nhân với phép chia các đa thức, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài xích giải bài bác 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần đại số gồm trong SGK toán để giúp các em học viên học tốt môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 63 trang 28 sgk toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Quy tắc

Muốn phân tách đa thức A cho solo thức B (trường hợp các hạng tử của nhiều thức A đều phân tách hết cho đơn thức B), ta phân chia mỗi hạng tử của A mang lại B rồi cộng các kết quả với nhau.

2. Ví dụ như minh họa

Trước khi bước vào giải bài bác 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1, chúng ta hãy tìm hiểu các ví dụ nổi bật sau đây:

Ví dụ 1:

Chia nhiều thức cho đơn thức:

a. (left( – 5x^6 + 25x^3 + 15x^2 ight):5x^2)

b. (left( 8x^4 + 5x^3 + 4x^2 ight):left( frac15x ight))

Bài giải:

a.

(eginarrayl left( – 5x^6 + 25x^3 + 15x^2 ight):5x^2\ = left( – 5x^6:5x^2 ight) + left( 25x^3:5x^2 ight) + left( 15x^2:5x^2 ight)\ = – x^4 + 3x + 3 endarray)

b.

(eginarrayl left( 8x^4 + 5x^3 + 4x^2 ight):left( frac15x ight)\ = left( 8x^4:frac15x ight) + left( 5x^3:frac15x ight) + left( 4x^2:frac15x ight)\ = frac85x^3 + x^2 + frac45x endarray)

Ví dụ 2:

Chia nhiều thức cho solo thức:

a. (left( 6x^3y^2 – 4x^2y^2 + 20xy^2 ight):2xy)

b. (left( 29x^5y^4 + 6x^4y^5 + 17x^3y^3 + x^4y^3 ight):5x^3y^2)

Bài giải:

a.

(eginarrayl left( 6x^3y^2 – 4x^2y^2 + 20xy^2 ight):2xy\ = left( 6x^3y^2:2xy ight) – left( 4x^2y^2:2xy ight) + left( 20xy^2:2xy ight)\ = 3x^2y – 2xy + 10y endarray)

b.

(eginarrayl left( 29x^5y^4 + 6x^4y^5 + 17x^3y^3 + x^4y^3 ight):5x^3y^2\ = left( 29x^5y^4:5x^3y^2 ight) + left( 6x^4y^5:5x^3y^2 ight) + left( 17x^3y^3:5x^3y^2 ight) + left( x^4y^3:5x^3y^2 ight)\ = frac295x^2y^2 + frac65xy^3 + frac175y + frac15xy endarray)

Ví dụ 3:

Tính:

(left< 16left( y – z ight)^6 – 12left( y – z ight)^5 – 8left( y – z ight)^3 ight>:2left( z – y ight)^2)

Bài giải:

Đặt (y – z = t) và ta có: (left( z – y ight)^2 = left( y – z ight)^2)

Ta được:

(eginarrayl left( 16t^6 – 12t^5 – 8t^3 ight):2t^2\ = 8t^4 – 6t^3 – 4t\ = 8left( y – z ight)^4 – 6left( y – z ight)^3 – 4left( y – z ight) endarray)

Dưới đó là phần phía dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy phát âm kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 27 sgk Toán 8 tập 1

Cho đơn thức (3xy^2.)

– Hãy viết một đa thức gồm hạng tử phần đông chia hết cho (3xy^2);

– Chia những hạng tử của nhiều thức đó đến (3xy^2);

– cùng các hiệu quả vừa kiếm được với nhau.

Trả lời:

Ví dụ nhiều thức: (( – 9x^3y^6 + 18xy^4 + 7x^2y^2))

(eqalign& ( – 9x^3y^6 + 18xy^4 + 7x^2y^2):3xy^2 cr& = ( – 9x^3y^6:3xy^2) + (18xy^4:3xy^2) + (7x^2y^2:3xy^2) cr& = – 3x^2y^4 + 6y^2 + 7 over 3x cr )

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 28 sgk Toán 8 tập 1

a) Khi triển khai phép chia ((4x^4 – 8x^2y^2 + 12x^5y):( – 4x^2)), chúng ta Hoa viết:

(4x^4 – 8x^2y^2 + 12x^5y = – 4x^2( – x^2 + 2y^2 – 3x^3y))

Nên ((4x^4 – 8x^2y^2 + 12x^5y):( – 4x^2) = – x^2 + 2y^2 – 3x^3y.)

Em hãy thừa nhận xét xem bạn Hoa giải đúng tốt sai.

b) làm cho tính chia:

((20x^4y – 25x^2y^2 – 3x^2y):5x^2y.)

Trả lời:

a) bạn Hoa giải đúng.

b) Ta có:

(eqalign& 20x^4y – 25x^2y^2 – 3x^2y cr& = 5x^2y.left( 4x^2 – 5y – 3 over 5 ight) cr )

Do đó:

(eqalign& (20x^4y – 25x^2y^2 – 3x^2y):5x^2y cr& = left< 5x^2y.left( 4x^2 – 5y – 3 over 5 ight) ight>:5x^2y cr& = 4x^2 – 5y – 3 over 5 cr )

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

welcome-petersburg.com giới thiệu với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 8 kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1 của bài bác §11. Chia nhiều thức cho đơn thức trong chương I – Phép nhân cùng phép chia các đa thức cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài xích 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài 63 trang 28 sgk Toán 8 tập 1

Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức $A$ có chia không còn cho 1-1 thức $B$ không:

A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2

B = 6y2.

Bài giải:

(A) phân chia hết mang đến (B) vì chưng mỗi hạng tử của (A) rất nhiều chia hết mang đến (B) (mỗi hạng tử của (A) đều phải sở hữu chứa nhân tử (y) cùng với số mũ to hơn hoặc bằng (2) bằng với số mũ của (y) trong (B)).

2. Giải bài bác 64 trang 28 sgk Toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2

b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : ($frac1-2x$)

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy.

Bài giải:

Ta có:

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2

= (-$frac2-2$)x5 – 2 +$frac32$x2 – 2 + ($frac4-2$)x3 – 2

= – x3 + $frac32$ – 2x.

b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : (- $frac1-2x$x)

= (x3 : -$frac1-2x$x) + (-2x2y : $frac1-2x$x) + (3xy2 : $frac1-2x$x)

= -2x2 + 4xy – 6y2

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy

= (3x2y2 : 3xy) + (6x2y2 : 3xy) + (-12xy : 3xy)

= xy + 2xy2 – 4.

3. Giải bài bác 65 trang 29 sgk Toán 8 tập 1

Làm tính chia:

<3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2> : (y – x)2

(Gợi ý: tất cả thế đặt x – y = z rồi áp dụng quy tắc phân tách đa thức cho 1-1 thức)

Bài giải:

Ta chứng tỏ ((y-x)^2=(x-y)^2)

$(y – x)^2 = y^2 – 2.y.x + x^2$

$ = x^2 – 2xy + y^2 = (x – y)^2$

Đặt (z=x-y) ta được:

$3z^4 + 2z^3 – 5z^2):z^2$

$ = (3z^4:z^2) + (2z^3:z^2) + ( – 5z^2:z^2)$

(= 3z^2 + 2z – 5)

Vậy:

(<3left( x m - m y ight)^4 + m 2left( x m - m y ight)^3- m 5left( x m - m y ight)^2> m : m left( y m - m x ight)^2)

(= 3(x – y)^2+ 2(x – y) – 5)

4. Giải bài 66 trang 29 sgk Toán 8 tập 1

Ai đúng, ai không đúng ?

Khi giải bài xích tập: “Xét xem đa thức A = 5x4 – 4x3 + 6x2y gồm chia hết cho đối chọi thức B = 2x2 tuyệt không”,

Hà trả lời: “A không chia hết mang lại B vị 5 không chia hết mang lại 2”,

Quang trả lời: “A phân chia hết cho B do mọi hạng tử của A phần đông chia hết cho B”.

Cho biết ý kiến của em về lời giải của nhì bạn.

Bài giải:

Ta có: $A : B =$ (5x4 – 4x3 + 6x2y) : 2x2

= (5x2 : 2x2) + (– 4x3 : 2x2) + (6x2y : 2x2)

= $frac1-2xx^2– 2x + 3y$

Như vậy (A) chia hết mang lại (B) bởi mọi hạng tử của (A) số đông chia hết mang đến (B).

Xem thêm: Audience Insight Là Gì - Hướng Dẫn Audience Insights Cho Người Mới

Vậy: Quang vấn đáp đúng, Hà vấn đáp sai.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 8 với giải bài xích 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1!