Trên đường tròn lượng giác nơi bắt đầu (A), xác minh các điểm (M) không giống nhau, hiểu được cung (AM) gồm số đo khớp ứng là (trong đó (k) là một số nguyên tuỳ ý)

LG a

(kπ);

Phương pháp giải:

+) Vẽ phát xuất tròn lượng giác.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 140 sgk toán 10

Lời giải chi tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = pi ) ( Rightarrow M equiv M_1left( - 1;0 ight))

Vậy ta bao gồm 2 điểm (A,M_1) như hình vẽ.

Cách khác:

Nếu k = 2n +1 (n ∈ Z) (thì kπ = (2n + 1)π = 2nπ + π yêu cầu M ≡ (M_1(-1;0))

Nếu k = 2n (n ∈ Z) thì kπ = 2nπ đề xuất M ≡ A(1;0)

Vậy ta có những điểm (M_1(-1; 0), A(1; 0))

LG b

(displaystyle kpi over 2);

Phương pháp giải:

+) Vẽ căn nguyên tròn lượng giác.

Lời giải đưa ra tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = dfracpi 2) ( Rightarrow M equiv M_1left( 0;1 ight))

+) (k = 2 Rightarrow sdAM = dfrac2pi 2 = pi ) ( Rightarrow M equiv M_2left( - 1;0 ight))

+) (k = 3 Rightarrow sdAM = dfrac3pi 2) ( Rightarrow M equiv M_3left( 0; - 1 ight))

Vậy ta tất cả 4 điểm như hình vẽ.

Cách khác:

Nếu (k = 4m) thì (k.dfracpi 2 = 4m.dfracpi 2) ( = 2mpi )

( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

Nếu (k = 4m + 1) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 1 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + dfracpi 2)

( Rightarrow M equiv M_1left( 0;1 ight))

Nếu (k = 4m + 2) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 2 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + pi )

( Rightarrow M equiv M_2left( - 1;0 ight))

Nếu (k = 4m + 3) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 3 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + dfrac3pi 2)

( Rightarrow M equiv M_3left( 0; - 1 ight))

LG c

(displaystyle kpi over 3).

Phương pháp giải:

+) Vẽ phát xuất tròn lượng giác.

Xem thêm: Toán Lớp 10: Hệ Thống & Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng

Lời giải đưa ra tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = dfracpi 3) ( Rightarrow M equiv M_1left( dfrac12;dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 2 Rightarrow sdAM = dfrac2pi 3) ( Rightarrow M equiv M_2left( - dfrac12;dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 3 Rightarrow sdAM = dfrac3pi 3 = pi ) ( Rightarrow M equiv M_3left( - 1;0 ight))

+) (k = 4 Rightarrow sdAM = dfrac4pi 3) ( Rightarrow M equiv M_1left( - dfrac12; - dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 5 Rightarrow sdAM = dfrac5pi 3) ( Rightarrow M equiv M_5left( dfrac12; - dfracsqrt 3 2 ight))

Vậy ta có các điểm (A,M_1,M_2,M_3,M_4,M_5) như hình.

Cách khác:

*


Mẹo tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + welcome-petersburg.com"Ví dụ: "Bài 6 trang 140 SGK Đại số 10 welcome-petersburg.com"