Giải bài xích 59 : diện tích hình thang phần chuyển động thực hành trang 8 sách VNEN toán lớp 5 với giải mã dễ hiểu


Câu 1

Tính diện tích s hình thang, biết :

a) Độ dài hai lòng lần lượt là 14cm và 11cm; độ cao là 4cm.

Bạn đang xem: Bài 59 diện tích hình thang

b) Độ dài hai lòng lần lượt là 8,7m với 6,3m; độ cao là 5,7m.

Phương pháp giải:

Áp dụng giải pháp tính diện tích hình thang :

Diện tích hình thang bởi tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích s hình thang đó là :

( dfrac(14+11) imes 42 = 50;(cm^2))

b) diện tích s hình thang chính là :

( dfrac(8,7+6,3 ) imes 5,72 = 42,75;(m^2))


Câu 2

Tính diện tích s hình thang tất cả độ dài đáy theo lần lượt là a và b, chiều cao h :

a) a =18cm ; b = 12cm ; h = 9cm.

b) a = 34m ; b = 12m ; h = 58m.

a) a =3,4dm ; b = 5,8dm ; h = 0,5dm.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính diện tích hình thang :

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Diện tích hình thang là sẽ là : 

( dfrac(18 + 12 ) imes 92 = 135;(cm^2))

b) Diện tích hình thang là chính là : 

(dfracleft( dfrac34 + dfrac12 ight) imes dfrac582 = dfrac2564,,(m^2))

c) Diện tích hình thang là đó là : 

( dfrac( 3,4+ 5,8) imes 0,52 = 2,3;(dm^2))


Câu 3

Giải câu hỏi sau :

Một miếng vườn hình thang bao gồm độ nhiều năm hai đáy lần lượt là 12m cùng 8,4m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích s mảnh sân vườn đó.

*

Phương pháp giải:

- Tính độ cao = (đáy mập + đáy bé) : 2 

- diện tích mảnh sân vườn = (đáy to + lòng bé) × chiều cao : 2. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Chiều cao của miếng vườn hình thang là :

((12 + 8,4) : 2= 10,2; (m))

Diện tích miếng vườn hình thang là :

( dfrac( 12+ 8,4 ) imes 10,22 = 104,04;(m^2))

Đáp số: (104,04m^2.)


Câu 4

Đúng ghi Đ, không nên ghi S ?

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. (square)

b) diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. (square)

*

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính diện tích hình thang và diện tích hình chữ nhật :

- diện tích s hình thang bởi tổng độ lâu năm hai đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

- diện tích s hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

a) tía hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau do chúng có chung đáy phệ DC, đáy nhỏ bé bằng 2cm và có chiều cao bằng nhau là độ lâu năm đoạn trực tiếp AD.

Vậy ta ghi chữ Đ vào ô trống.

b) diện tích s hình chữ nhật ABCD bằng: (AB imes AD = 6 imes AD ).

Xem thêm: Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 10 Hay Nhất, Chi Tiết, Giải Bài Tập Toán 10 Đại Số

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(dfracleft( DC + AM ight) imes AD2 = dfracleft( 6 + 2 ight) imes AD2)( = 4 imes AD)

Ta có: (dfrac4 imes AD6 imes AD =dfrac46= dfrac23)

Do đó diện tích hình thang AMCD bởi (dfrac23) diện tích hình chữ nhật ABCD.