Thực hiện các phép tính sau:(a) ,,,, left(dfrac2x + 12x - 1 - dfrac2x - 12x + 1 ight) : dfrac4x10x - 5; \ b) ,,,, left(dfrac1x^2 + x - dfrac2 - xx + 1 ight) : left(dfrac1x + x - 2 ight); \ c) ,,,, dfrac1x - 1 - dfracx^3 - xx^2 + 1 .left(dfrac1x^2 -2x + 1 - dfrac11 - x^2 ight).)
Bạn đang xem: Bài 58 trang 62 sgk toán 8 tập 1

(a) ,,,, left(dfrac2x + 12x - 1 - dfrac2x - 12x + 1 ight) : dfrac4x10x - 5 \ = left(dfrac(2x + 1)^2(2x - 1)(2x + 1) - dfrac(2x - 1)^2(2x - 1)(2x + 1) ight) : dfrac4x10x - 5 \ = left(dfrac(2x + 1)^2 - (2x - 1)^2(2x - 1)(2x + 1) ight) : dfrac4x10x - 5 \ = left(dfrac(2x + 1 + 2x - 1)(2x + 1 - 2x + 1)(2x - 1)(2x + 1) ight) . dfrac10x - 54x \ = dfrac4x.2(2x - 1)(2x + 1) . dfrac5(2x - 1)4x \ = dfrac102x + 1 \ b),,,, left(dfrac1x^2 + x - dfrac2 - xx + 1 ight) : left(dfrac1x + x - 2 ight) \ = left(dfrac1x(x + 1) - dfrac2 - xx + 1 ight) : left(dfrac1x + dfracx^2x - dfrac2xx ight) \ = left(dfrac1x(x + 1) - dfracx(2 - x)x(x + 1) ight) : left(dfrac1 + x^2 - 2xx ight) \ = left(dfrac1x(x + 1) - dfrac2x - x^2x(x + 1) ight) : left(dfracx^2 - 2x + 1x ight) \ = dfrac1 - (2x - x^2)x(x + 1) : dfrac(x - 1)^2x\ = dfrac1 - 2x + x^2x(x + 1).dfracx(x - 1)^2\ = dfrac(x - 1)^2x(x + 1).dfracx(x - 1)^2\ = dfrac1x + 1 \ c) ,,,, dfrac1x - 1 - dfracx^3 - xx^2 + 1 .left(dfrac1x^2 -2x + 1 - dfrac11 - x^2 ight) \ = dfrac1x - 1 - dfracx(x^2 - 1)x^2 + 1 .left(dfrac1(x - 1)^2 + dfrac1x^2 - 1 ight) \ = dfrac1x - 1 - dfracx(x^2 - 1)x^2 + 1 .left(dfrac1(x - 1)^2 + dfrac1(x - 1)(x + 1) ight) \ = dfrac1x - 1 - dfracx(x^2 - 1)x^2 + 1 .left(dfracx + 1(x - 1)^2(x + 1) + dfracx - 1(x - 1)^2(x + 1) ight) \ = dfrac1x - 1 - dfracx(x^2 - 1)x^2 + 1 .left(dfracx + 1 + x - 1(x - 1)^2(x + 1) ight) \ = dfrac1x - 1 - dfracx(x - 1)(x + 1)x^2 + 1 .dfrac2x(x - 1)^2(x + 1) \ = dfrac1x - 1 - dfrac2x^2(x^2 + 1)(x - 1) \ = dfracx^2 + 1(x^2 + 1)(x - 1) - dfrac2x^2(x^2 + 1)(x - 1) \ = dfracx^2 + 1 - 2x^2(x^2 + 1)(x - 1) \ = dfrac-x^2 + 1 (x^2 + 1)(x - 1) \ = dfrac-(x^2 - 1)(x^2 + 1)(x - 1) \ = dfrac-(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)(x - 1) \ = dfrac-(x + 1)x^2 + 1 )

Lưu ý:(- dfrac11 - x^2 = - dfrac1-(x^2 - 1) = dfrac1x^2 - 1)


*

Tham khảo giải mã các bài tập B. Bài tập khác • Giải bài bác 57 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh mỗi cặp... • Giải bài 58 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 triển khai các phép... • Giải bài bác 59 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 a) mang lại biểu... • Giải bài xích 60 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại biểu... • Giải bài bác 61 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 tìm điều kiện... • Giải bài 62 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm giá trị... • Giải bài bác 63 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Viết từng phân thức sau... • Giải bài bác 64 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm cực hiếm của phân...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học tập 8
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
B. Bài bác tập
• Giải bài 57 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 58 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 59 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 60 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 61 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 62 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 63 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 64 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Excavation Là Gì, Excavation Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số