a)(left( dfracx^2y^2 + dfracyx ight) : left(dfracxy^2 - dfrac1y + dfrac1x ight))

b)(left( dfrac1x^2 + 4x + 4 - dfrac1x^2 - 4x + 4 ight) : left(dfrac1x + 2 + dfrac1x - 2 ight))

 
Bạn đang xem: Bài 51 trang 58 sgk toán 8 tập 1

a)( left( dfracx^2y^2 + dfracyx ight) : left(dfracxy^2 - dfrac1y + dfrac1x ight))

(= left( dfracx^3xy^2 + dfracy^3xy^2 ight) : left(dfracx^2xy^2 - dfracxyxy^2 + dfracy^2xy^2 ight))

(= dfracx^3 + y^3xy^2 : dfracx^2 - xy + y^2xy^2)

(= dfracx^3 + y^3xy^2. dfracxy^2x^2 - xy + y^2)

(= dfrac(x^3 + y^3).xy^2xy^2.(x^2 - xy + y^2))

(= dfrac(x + y)(x^2 - xy + y^2).xy^2xy^2.(x^2 - xy + y^2))

(= x + y)

b)(left( dfrac1x^2 + 4x + 4 - dfrac1x^2 - 4x + 4 ight) : left(dfrac1x + 2 + dfrac1x - 2 ight))

(= left< dfrac1(x + 2)^2 - dfrac1(x - 2)^2 ight> : left(dfrac1x + 2 + dfrac1x - 2 ight))

(= left< dfrac(x - 2)^2(x + 2)^2(x - 2)^2 - dfrac(x + 2)^2(x + 2)^2(x - 2)^2 ight> : left)

(= dfrac(x - 2)^2 - (x + 2)^2(x + 2)^2(x - 2)^2 : dfracx - 2 + x + 2(x + 2)(x - 2))

(= dfrac(x - 2 - x - 2)(x - 2 + x + 2)(x + 2)^2(x - 2)^2 : dfrac2x(x + 2)(x - 2))

(= dfrac-4.(2x)(x + 2)^2(x - 2)^2. dfrac(x + 2)(x - 2)2x)

(= dfrac-4(x + 2)(x - 2))

(= dfrac-4x^2 - 4)

Lưu ý:( dfracAB:dfracCD = dfracAB.dfracDC)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập rèn luyện trang 58 khác • Giải bài bác 50 trang 58 – SGK Toán lớp 8 tập 1 thực hiện các phép... • Giải bài xích 51 trang 58 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Làm các phép tính... • Giải bài xích 52 trang 58 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng tỏ rằng với... • Giải bài 53 trang 58 – SGK Toán lớp 8 tập 1 a) thay đổi mỗi biểu... • Giải bài xích 54 trang 59 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm các giá trị... • Giải bài 55 trang 59 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại phân... • Giải bài 56 trang 59 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho phân...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học 8


Xem thêm: Sock Là Gì? So Sánh Sự Khác Nhau Của Socks Là Gì Nghĩa Của Từ Sock

bài bác trước bài sau