Nội dung bài học kinh nghiệm sẽ reviews đến các em định nghĩa cơ bản về phương pháp lượng giác kèm theo những bài tập minh họa tất cả lời giải chi tiết nhằm giúp các em có thêm tài liệu tiếp thu kiến thức thật tốt.

Bạn đang xem: Bài 3 công thức lượng giác


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1 phương pháp cộng

1.2. Công thức nhân đôi

1.3. Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích

1.3.1. Công thức đổi khác tích thành tổng

1.3.2. Công thức đổi khác tổng thành tích

2. Bài xích tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 3 chương6 đại số 10

3.1. Trắc nghiệm về bí quyết lượng giác

3.2. Bài bác tập SGK & nâng cấp về phương pháp lượng giác

4.Hỏi đáp vềbài 3 chương 6 đại số 10


*

cos( a – b) = cosa.cosb + sina.sinb

cos( a + b) = cosa.cosb – sina.sinb

sin(a – b) = sina.cosb – cosa.sinb

sin(a + b) = sina.cosb + cosa.sinb

( an (a - b) = frac an a - an b1 + an a. an b)

( an (a + b) = frac an a + an b1 - an a. an b)

Cách ghi nhớ:

Sin thì sin cos cos sinCos thì cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ).Tang tổng thì đem tổng tangChia một trừ với tích tang, dễ òm.


* phương pháp nhân đôi

sin2a = 2sina.cosa

cos2a = cos2a – sin2a = 2cos2a – 1= 1 – 2sin2a

( an 2a = frac2 an a1 - an ^2a)

Cách ghi nhớ:

Sin gấp rất nhiều lần = 2 sin cosCos gấp hai = bình cos trừ bình sin= trừ 1 cộng hai lần bình cos= cộng 1 trừ nhị lần bình sinTang cấp đôiTang song ta rước đôi tang (2 tang)Chia 1 trừ lại bình tang, ra liền.

Xem thêm: Bài 4 Trang 39 Sgk Toán 10 : Bài 4 Trang 39 Sgk Đại Số 10, Bài Tập 4 Trang 39 Sgk Đại Số 10

* công thức hạ bậc

(eginarraylc mo ms^2a = frac1 + c mos2a2\ msi mn^2a = frac1 - c mos2a2\ an ^2a = frac1 - c mos2a1 + c mos2aendarray)


1.3. Công thức chuyển đổi tích thành tổng, tổng thành tích


1.3.1. Công thức đổi khác tích thành tổng

(eginarraylcos a.cos b = frac12 m\sin a.sin b = frac12 m\sin a.cos b = frac12 mendarray)

Cách ghi nhớ:

Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừSin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộngSin cos nửa sin-cộng cùng sin-trừ


1.3.2. Công thức đổi khác tổng thành tích

(eginarraylcos u + cos v = 2cos fracu + v2cos fracu - v2\cos u + cos v = 2cos fracu + v2cos fracu - v2\sin u + sin v = 2sin fracu + v2cos fracu - v2\sin u - sin v = 2cos fracu + v2sin fracu - v2endarray)

Cách ghi nhớ:

Cos cộng cos bởi hai cos coscos trừ cos bởi trừ hai sin sinSin cùng sin bằng hai sin cossin trừ sin bằng hai cos sin.


Bài tập minh họa


Ví dụ 1: Tính(sin frac5pi 12;c mosfrac7pi 12)

Hướng dẫn:

Sử dụng công thức cộng đối với sin và cos

* Ta có(sin frac5pi 12 = sin frac2pi + 3pi 12 = sin (fracpi 6 + fracpi 4))

(eginarrayl= sin fracpi 6.c mosfracpi 4 + c mosfracpi 6.sin fracpi 4\= frac12.fracsqrt 2 2 + fracsqrt 3 2.fracsqrt 2 2 = fracsqrt 2 + sqrt 6 4endarray)

* Ta có(c mosfrac7pi 12 = c mosfrac3pi + 4pi 12 = cos (fracpi 4 + fracpi 3))

(eginarrayl= c mosfracpi 4.c mosfracpi 3 - sin fracpi 4.sin fracpi 3 = fracsqrt 2 2.frac12 - fracsqrt 2 2.fracsqrt 3 2\= fracsqrt 2 - sqrt 6 4endarray)

Ví dụ 2: chứng minh rằng

(eginarrayla) m an (fracpi 4 - a) = frac1 - mathop m t olimits mana1 + mathop m t olimits mana\b) m an (fracpi 4 + a) = frac1 + mathop m t olimits mana1 - mathop m t olimits manaendarray)

Hướng dẫn:

Sử dụng cách làm cộng so với tan

(eginarrayla) an (fracpi 4 - a) = frac an fracpi 4 - mathop m t olimits mana an fracpi 4 + mathop m t olimits mana = frac1 - mathop m t olimits mana1 + mathop m t olimits mana\b) an (fracpi 4 + a) = frac an fracpi 4 + mathop m t olimits mana an fracpi 4 - mathop m t olimits mana = frac1 + mathop m t olimits mana1 - mathop m t olimits manaendarray)

Ví dụ 3:Tính sin2a, cos2a, tan2a biết(sin a = - frac35 m, pi { m{ Hướng dẫn:

+ Tính cos a bởi công thức lượng giác cơ bản thích hợp

+ Áp dụng cách làm nhân đôi

(eginarraylsin ^2a + c mo ms^2a = 1 Leftrightarrow c mo ms^2a = 1 - sin ^2a\Leftrightarrow c mo ms^2a = 1 - ( - frac35)^2 = frac1625 Leftrightarrow cos a = pm frac45endarray)

Vì(pi { m{ cos 2a = 2cos ^2a - 1 = 2( - frac45)^2 - 1 = frac3225 - 1 = frac725\ an 2a = fracsin 2ac mos2a = frac2425.frac257 = frac247endarray)

Ví dụ 4: Tính( msinfracpi 8; an fracpi 8)

Hướng dẫn:

Sử dụng bí quyết hạ bậc

Ta có (sin ^2fracpi 8 = frac1 - c mosfracpi 42 = frac1 - fracsqrt 2 22 = frac2 - sqrt 2 4)

Vì (sin fracpi 8 > 0)nên suy ra(sin fracpi 8 = fracsqrt 2 - sqrt 2 2)

( an ^2fracpi 8 = frac1 - c mosfracpi 41 + c mosfracpi 4 = frac1 - fracsqrt 2 21 + fracsqrt 2 2 = frac2 - sqrt 2 2 + sqrt 2 )

Vì ( an fracpi 8 > 0)nên suy ra( an fracpi 8 = sqrt frac2 - sqrt 2 2 + sqrt 2 = sqrt frac(2 - sqrt 2 )^22 = sqrt 3 - 2sqrt 2 = sqrt 2 - 1)

Ví dụ 5: Tính giá chỉ trị của những biểu thức

(A = sin frac15pi 12cos frac5pi 12;B = cos 75^ circ .cos 15^ circ )

Hướng dẫn:

Sử dụng công thức đổi khác tích thành tổng

(eginarraylA = sin frac15pi 12cos frac5pi 12 = frac12left< sin left( frac15pi 12 - frac5pi 12 ight) + sin left( frac15pi 12 + frac5pi 12 ight) ight>\= frac12left< sin frac10pi 12 + sin frac20pi 12 ight> = frac12left< sin frac5pi 6 + sin frac5pi 3 ight>\= frac12left< sin fracpi 6 + sin left( - frac2pi 3 ight) ight> = frac12(frac12 - fracsqrt 3 2) = frac14left( 1 - sqrt 3 ight)endarray)

(eginarraylB = cos 75^ circ .cos 15^ circ \= frac12left< cos left( 75^0 - 15^0 ight) + cos left( 75^0 + 15^0 ight) ight>\= frac12left< cos 60^0 + cos 90^0 ight> = frac12left< frac12 + 0 ight> = frac14endarray)

Ví dụ 6: minh chứng đẳng thức

(mathop m s olimits minx + cos x = sqrt 2 .sin (x + fracpi 4))

Hướng dẫn:

Áp dụngcông thức biến đổi tổng thành tích để biến đổi vế trái thành vế phải của đẳng thức (có thểáp dụng bí quyết cộng, thay đổi VP thành VT của đẳng thức)

(eginarraylVT m = sinx + cos x = sin x + sin (fracpi 2 - x)\= 2sin fracpi 4.cos (x - fracpi 4) = 2.fracsqrt 2 2.cos (fracpi 4 - x)\= sqrt 2 .sin = sqrt 2 .sin (x + fracpi 4) = VPendarray)