(y" =left (2sqrt x mathop m sinx olimits - cos x over x ight)")

(eginarrayl = 2left( sqrt x sin x ight)" - left( dfraccos xx ight)"\ = 2left< left( sqrt x ight)"sin x + sqrt x .left( sin x ight)" ight> - dfracleft( cos x ight)".x - x"cos xx^2endarray)

(eqalign& = 21 over 2sqrt x sin x + 2sqrt xcos x - - xsin x - cos x over x^2 cr & = dfracsqrt x sin xx + 2sqrt x cos x + fracxsin x + cos xx^2cr & = xsqrt x sin x + 2x^2sqrt xcos x + xsin x + cos x over x^2 cr & = x(sqrt x + 1)sin x + (2x^2sqrt x + 1)cosx over x^2 cr )

LG b

(displaystyle y = 3cos x over 2x + 1)

Lời giải chi tiết:

(eginarray*20lb)y" = dfrac3left( cos x ight)"left( 2x + 1 ight) - 3cos xleft( 2x + 1 ight)"left( 2x + 1 ight)^2\= dfrac - 3sin xleft( 2x + 1 ight) - 2.3cos xleft( 2x + 1 ight)^2\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac - 6xsin x - 3sin x - 6cos xleft( 2x + 1 ight)^2endarray)

LG c

(displaystyle y = t^2 + 2cos t over sin t)

Lời giải chi tiết:

*

LG d

(y = 2cos varphi - sin varphi over 3sin varphi + cos varphi )

Lời giải chi tiết:

*

LG e

(y = an x over sin x + 2)

Lời giải bỏ ra tiết:

*

LG f

(displaystyle y = cot x over 2sqrt x - 1)

Lời giải chi tiết:

(y" = dfracleft( cot x ight)"left( 2sqrt x - 1 ight) - cot xleft( 2sqrt x - 1 ight)"left( 2sqrt x - 1 ight)^2\= dfracdfrac - 1sin ^2xleft( 2sqrt x - 1 ight) - cot x.dfrac1sqrt x left( 2sqrt x - 1 ight)^2)


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + welcome-petersburg.com"Ví dụ: "Bài 2 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 welcome-petersburg.com"