(+)cos 225^o=cos left( 180^o+45^o ight)=-cos 45^o=-dfracsqrt22;)


Bạn đang xem: Bài 1 trang 153 sgk toán 10

(+)sin 240^o=sin left( 180^o+60^o ight)=-sin 60^o=-dfracsqrt32; )
(+)cot left( -15^o ight)=dfraccos left( -15^o ight)sin left( -15^o ight)=dfraccos left( 30^o-45^o ight)sin left( 30^o-45^o ight) \ =dfraccos 30^ocos 45^o+sin 30^osin 45^osin 30^ocos 45^o-cos 30^osin 45^o \ =dfracdfracsqrt32.dfracsqrt22+dfrac12.dfracsqrt22dfrac12.dfracsqrt22-dfracsqrt32.dfracsqrt22 \ =dfrac1+sqrt31-sqrt3=-2-sqrt3)
(eginaligned & +) an 75^o= an left( 30^o+45^o ight) \ & =dfrac an 30^o+ an 45^o1- an 30^o. an 45^o \ và =dfracdfracsqrt33+11-dfracsqrt33 \ & =dfracsqrt3+1sqrt3-1=2+sqrt3 \ endaligned)
(eginaligned và +)sin dfrac7pi 12=sin left( dfracpi 3+dfracpi 4 ight) \ & =sin dfracpi 3cos dfracpi 4+cos dfracpi 3sin dfracpi 4 \ & =dfracsqrt32.dfracsqrt22+dfrac12.dfracsqrt22 \ và =dfracsqrt24left( sqrt3+1 ight) \ endaligned)
(eginaligned & +)cos left( -dfracpi 12 ight)=cos left( dfracpi 2-dfrac7pi 12 ight)=sin left( dfrac7pi 12 ight) \ và =sin dfrac7pi 12=dfracsqrt24.left( sqrt3+1 ight) \ endaligned)
(eginaligned & +) an dfrac13pi 12= an left( pi +dfracpi 12 ight)= an left( dfracpi 12 ight) \ & = an left( dfracpi 3-dfracpi 4 ight)=dfrac an dfracpi 3- an dfracpi 41+ an dfracpi 3. an dfracpi 4 \ & =dfracsqrt3-11+sqrt3=2-sqrt3 \ endaligned)
(sin left( a+b ight)=sin acos b+cos asin b;\ sin left( a-b ight)=sin acos b-cos asin b;\ cos left( a+b ight)=cos acos b-sin asin b;\ cos left( a-b ight)=cos acos b+sin asin b;\ an left( a+b ight)=dfrac an a+ an b1- an a. an b; \ an left( a-b ight)=dfrac an a- an b1+ an a. an b.)
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 3: công thức lượng giác khác • Giải bài xích 1 trang 153 – SGK môn Đại số lớp 10 Tínha)( cos... • Giải bài bác 2 trang 153 – SGK môn Đại số lớp 10 Tínha) (cos left(... • Giải bài bác 3 trang 154 – SGK môn Đại số lớp 10 Rút gọn gàng biểu... • Giải bài xích 4 trang 154 – SGK môn Đại số lớp 10 minh chứng các đẳng... • Giải bài bác 5 trang 154 – SGK môn Đại số lớp 10 Tính(sin2a,cos... • Giải bài 6 trang 154 – SGK môn Đại số lớp 10 Cho(sin... • Giải bài 7 trang 155 – SGK môn Đại số lớp 10 đổi khác thành tích... • Giải bài bác 8 trang 155 – SGK môn Đại số lớp 10 Rút gọn biểu...


Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 79 Sgk Toán 10 : Bài 3 Trang 79 Sgk Đại Số 10

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập vừa lòng - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10